CAMPS MAGNÈTICS I ELÈCTRICS

Els camps magnètics i elèctrics de baixa freqüència constitueixen una forma invisible de transmissió d’energia. És el que coneixem com a radiació

Són generats per línies d’alta tensió, transformadors, antenes de telecomunicacions, electrodomèstics, pantalles d’ordinadors o llits amb motors elèctrics, entre altres, i  poden incrementar-se en aquelles instal·lacions elèctriques amb defectes.

QUÈ ÉS UN CAMP MAGNÈTIC

El camp magnètic altern apareix en el moment que es consumeix electricitat, és a dir, quan hi ha moviment d’electrons. Constitueix una força magnètica al voltant de l’espai per on es mouen els electrons. A mesura que la càrrega d’electrons en moviment s’incrementa, la magnitud del camp magnètic també creix.

La magnitud d‟aquests camps depèn de la distància a la font d’emissió. Actuen sobre el cos humà mitjançant l’efecte d’inducció i generen corrents corporals parasitaris que poden provocar pertorbacions als processos biològics fonamentals del cos humà.

Alta tensión

QUÈ ÉS UN CAMP ELÈCTRIC

Els camps elèctrics alterns són produïts per la tensió o diferència de potencial. Constitueix la zona de l’espai on apareix intensitat duna força elèctrica. Aquesta força es dirigeix de manera radial des d’un potencial més alt cap al més baix i, finalment, cap a l’origen del camp, la Terra.

Actuen sobre les persones de manera que les intensitats de camps poden redistribuir les càrregues dels diferents òrgans del cos, generant-se també corrents corporals parasitaris. Són menys penetrants que el camp magnètic i, en conseqüència, la capacitat d’afectar els òrgans del cos és menor.

EFECTES A LA SALUT

L’ésser humà és un organisme bioelèctric i es veu afectat pels camps magnètics i elèctrics artificials.

Per efecte de camps magnètics de baixa freqüència s’altera la producció de l’hormona melatonina. La melatonina té una funció important en els bioritmes humans, en la reproducció, el creixement i el sistema immunitari. Les conseqüències directes d’una minva de producció poden ser trastorns del son, trastorns psíquics (depressions) i malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson).

Des de l’any 2002, els camps magnètics de baixa freqüència estan considerats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a possibles cancerígens humans.

El 2015, el Comitè Científic de la Comissió Europea sobre Salut, Medi Ambient i Riscos Emergents (SCHEER) va indicar que, en general, els estudis epidemiològics de camps de freqüència baixa mostren un major risc de leucèmia infantil amb exposicions mitges diàries de camp magnètic superiors a 0,3-0,4 μTesla.

Estudis més recents han mostrat una relació directa entre camps magnètics i avortaments. Concretament, un estudi de 2017 del National Institute of Environmental Health Sciences (NIH) indica un risc gairebé tres vegades més gran d’avortament espontani si una dona embarassada ha estat exposada a novells més alts de camps magnètics en comparació amb les dones menys exposades.

estacion de transformacion

MESURAMENT I PREVENCIÓ

El mesurament del camp magnètic es fa mitjançant la inducció de voltatge en bobines estacionàries. Els resultats obtinguts inclouen el registre de la densitat de flux magnètic de baixa freqüència (nTesla) del corrent elèctric de la xarxa amb determinació de la freqüència dominant.

El mesurament del camp elèctric inclou la intensitat de camps elèctrics de baixa freqüència (V/m) i de la tensió induïda al cos de les persones (mV) amb determinació de la freqüència dominant.

Les mesures de prevenció més eficaces front als camps magnètic i elèctric consisteixen en separar-se de les fonts d’emissió. L’apantallament també és relativament fàcil i econòmic en el cas concret dels camps elèctrics mitjançant materials massius.

A partir dels resultats dels mesuraments, es pot valorar també l’ús de materials conductors connectats a una presa de terra elèctrica per a desviar el camp elèctric, o l’ús d’un desconnector de xarxa, dispositiu que talla de forma automàtica el voltatge quan no hi ha demanda d’electricitat.