FALLES GEOLÒGIQUES

L’escorça terrestre està en moviment continu per efecte de les forces sísmiques i tectòniques. Aquest moviment genera discontinuïtats o fractures a les roques del subsòl. Entre aquestes discontinuïtats les més problemàtiques són les falles i les diàclasis, conegudes popularment com a geopaties pels seus efectes en la salut.

QUÈ SÓN LES FALLES GEOLÒGIQUES

Són les cicatrius dels moviments de ruptura entre dos blocs. Pel que fa a les diàclasis són fractures a les roques que es generen quan hi ha esforços sobre una roca sense que s’arribi a produir moviment.

Hi ha diferents tipologies de fissures en funció de com es desplacen els dos blocs entre ells: cap avall, en lateral o rotant. Això no obstant, el nostre interès quant a efectes a la salut se centra en si corre aigua subterrània per aquestes cicatrius, aprofitant la menor resistència que ofereixen les fractures. Segons aquest criteri les falles poden ser:

 • Falles humides, si transcorre aigua pel seu interior.
 • Falles seques, sense curs d’aigua, i més crítiques per a la salut.

A la natura se solen poder detectar observant el paisatge. En canvi, a l’entorn civilitzat es troben sempre tapades i ocultes a la vista humana.

LES RADIACIONS NATURALS

Les falles o fissures constitueixen obertures per on hi ha una menor resistència del terreny a la sortida de radiacions i gasos, concretament:

 • El gas radó troba més facilitats per sortir cap a l’exterior. Els habitatges construïts en la vertical de falles solen acumular més dosis d’aquest gas cancerigen.
 • La radioactivitat natural, com els rajos gamma, també troba una sortida més fàcil cap a l’exterior a través de les falles, incrementant l’estrès cel·lular de les persones situades a  la seva vertical.
 • El camp magnètic terrestre s’incrementa just damunt de la vertical de les fissures.
Per les fissures s'emet major radioactivitat

EFECTES A LA SALUT

Entre els efectes més habituals a les persones es poden trobar:

 • Insomni
 • Afectacions al sistema circulatori
 • nerviosisme
 • irritabilitat
 • hiperactivitat
 • hipersensibilitat emocional

És precisament a la nit, quan el cos descansa, quan es mesuren majors nivells de radiacions a la vertical de les falles i diàclasis. Per aquest motiu, és important no situar el llit a la vertical d’una fissura.

DETECCIÓ DE LES FISSURES

Pot sospitar-se de l’existència de falles sota casa si s’observa l’aparició d’esquerdes verticals a l’edifici. També es pot sospitar de la seva presència sota el dormitori si es dorm millor en una altra habitació.

La seva detecció es pot fer mitjançant aparells tècnics que mesuren els increments de la radioactivitat terrestre natural i del camp magnètic terrestre, o bé mitjançant instruments de radioestèsia, com el pèndol o les varetes en «Y».

La geobiologia estudia els efectes d’aquesta energia natural procedent de la Terra a la salut de les persones. Un estudi geobiològic mesura tot el conjunt de radiacions naturals i artificials a l’habitatge i proposa accions per a crear un espai més saludable.

Normalment, les solucions més senzilles són les més efectives i un simple desplaçament del llit fora de la vertical de la falla pot suposar una gran millora del son nocturn.