MESURAMENT DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS

Identifica i avalua la contaminació electromagnètica i el gas radó.

Permet prendre les mesures adequades per gaudir d’un espai naturalitzat amb la mínima radiació perjudicial possible.

QUINS BENEFICIS APORTA?

Viure i treballar en un espai saludable és conèixer els condicionants externs que afecten el nostre descans i recuperació.

Els mesuraments proporcionen dades tècniques que permeten conèixer en detall l’exposició a contaminació electromagnètica en la vida quotidiana de les persones i les possibles conseqüències per a la salut.

Es val de la recerca d’avantguarda duta a terme per institucions de prestigi com l’Acadèmia Europea de Medicina Ambiental (EUROPAEM) per obtenir les claus necessàries per a millorar el benestar de la nostra llar, la nostra oficina i el seu entorn.

METODOLOGIA DEL MESURAMENT DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS

DIAGNÒSTIC

Study of electromagnetic radiation

Aplico els estàndards de Bioinitiative i de l’Institut für Baubiologie. Són referències internacionals de salut a l’hàbitat.

Em desplaço al teu habitatge o oficina. Avaluo la contaminació electromagnètica i el gas radó mitjançant aparells tècnics d’última generació.

SOLUCIÓ

geobiological study correction

Els resultats es presenten per escrit. En funció de com poden afectar la salut de les persones t’assessoraré sobre la millor solució per a cada radiació.

Sóc enginyer i expert en bioconstrucció. La majoria de vegades les solucions seran accessibles i fàcils.

ESPAI SALUDABLE

Solucions estudi de radiació electromagnètica

L’espai saludable redueix les radiacions artificials als valors mínims possibles, especialment a les hores de son.

És un nou ambient més natural, que aporta condicions més adequades per viure.

QUINS FACTORS VALORA?

Els camps elèctrics són produïts per la diferència de potencial. Constitueixen la zona de lespai on apareix intensitat duna força elèctrica.

Actuen sobre les persones de manera que les intensitats de camps poden redistribuir les càrregues dels diferents òrgans del cos, generant-se corrents corporals parasitaris que poden pertorbar els processos biològics fonamentals del cos humà.

electric field

El camp magnètic alterna apareix en el moment en què es consumeix electricitat. Constitueix una força magnètica al voltant de lespai per on es mouen els electrons.

Actuen sobre el cos humà mitjançant l’efecte d’inducció. Són més penetrants que els camps elèctrics i la seva capacitat potencial d’afectar processos biològics fonamentals és major.

Magnetic field

CAMPS MAGNÈTICS CONTINUS

Els camps magnètics continus tècnics són causats per metalls ferromagnètics (com l’acer utilitzat en la construcció) o per corrent continu (com les instal·lacions fotovoltaiques).

Els seus efectes a l’ésser humà es produeixen per l’efecte d’inducció, de la mateixa manera que ho fan també els camps magnètics alterns.

Campo magnético continuo

Són radiacions que es transmeten sense fils a través de l’aire transportant energia d’un lloc a  un altre. S’utilitzen principalment per transmetre informació.

L’Acadèmia Europea de Medicina Ambiental identifica l’exposició a llarg termini amb símptomes comuns com dificultats de concentració, depressió, fatiga, problemes de son i malalties més greus.

Antenna telephony and electromagnetic waves

La radioactivitat és un fenomen físic d’alguns elements que emeten partícules d’alta energia que tenen la propietat de travessar cossos opacs o ionitzar gasos.

És una radiació amb energia suficient per arrencar electrons dels àtoms de les cèl·lules del cos humà i alterar el nostre material genètic.

Radioactivity of materials

És un gas noble radioactiu que es filtra a través dels materials de construcció que estan en contacte amb el terreny i es concentra als recintes que aquests delimiten, especialment aquells ubicats a les plantes més baixes i als soterranis.

Genera greus danys a la pell i els òrgans del cos humà, especialment els pulmons.

Granite radon gas source

SOLUCIONS

En cas que les radiacions mesures superin els límits recomanats per l’Acadèmia Europea de Medicina Ambiental (EUROPAEM) es proposen accions per reduir la potència absorbida per les persones.

Quant a les fonts de radiació internes, es proposa desconnectar-les, desplaçar-les o substituir-les per aparells de baixa o nul·la emissió.

Pel que fa als focus d’emissió externs, les solucions proposades consisteixen a allunyar-se de la font d’emissió o protegir-se amb els materials tècnics més adequats com ara cortines o pintures especials.

CASOS REALS

Estudi d'un lloc de treball

Estudi d´una habitació

Estudi d'un habitatge