mesura ambiental de paràmetres de l'aire
mesura ambiental de paràmetres de l'aire

AMIDAMENT DE TÒXICS AMBIENTALS

L’ambient interior està de mitjana entre 2 i 5 vegades més contaminat que l’espai exterior, d’aquí la importància de fomentar un hàbitat saludable per viure i treballar que previngui malalties.

Els mesuraments de tòxics als espais interiors (habitatges i oficines) permeten localitzar i avaluar anomalies a l’aire i la pols tenint en compte els punts estàndard de les normatives legals aplicables, com el Reial Decret 374/2001, i referències internacionals dels espais interiors com l’Institut für Baubiologie i AGÖF.

Ens desplacem al teu habitatge o oficina. Avaluem els contaminants de l’aire i de la pols de tots els espais mitjançant aparells tècnics, presa de mostres per a laboratori i cultius.