COV: COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS

Els compostos orgànics volàtils (COV) són substàncies químiques que inclouen carboni i hidrogen, i en menor mesura altres elements com el sofre o el nitrogen. Es caracteritzen per ser molt volàtils i es troben en estat gasós a temperatura ambient.

La seva presència és molt comuna als espais tancats, com habitatges i oficines. S’alliberen lentament dels productes següents:

 • Dissolvents en pintura, coles, vernissos i desgreixants.
 • Plàstics i mobles.
 • Productes de neteja entre d’altres.

Poden ser d’origen natural, però preocupen especialment els artificials. A manera de resum, inclouen: dissolvents aromàtics, alcans, terpens, siloxans, aldehids i cetones, aèsters, glicols, fenols, amines, isocianats, etc.

EFECTES A LA SALUT

Es produeixen principalment per inhalació.

 • Al·lèrgies, nàusees i irritació d’ulls i vies respiratòries.
 • Manca de memòria, dificultat de concentració, irritabilitat, mal de cap, fatiga.
 • Lesions al fetge, pulmons, ronyons i sistema nerviós central
 • Alguns COV han estat qualificats cancerígenis com el benzè o el formaldehid.

Provenen de les seves propietats:

 • Liposolubles: S’acumulen als teixits grassos de l’organisme.
 • Volàtils: Contaminen l’aire interior i els éssers vius els inhalen.
 • Tòxiques: La majoria causen reaccions al·lèrgiques o marejos. 
 • Inflamables: Només preocupant a grans concentracions.
 • Reactivitat química. Generen ozó a nivell del sòl en combinar-se amb els òxids de nitrogen emesos pels vehicles dièsel, cosa que provoca danys respiratoris.

SOLUCIONS

Un espai interior ha de ser neutre pel que fa a olors, o com a mínim, no ha de mostrar una olor desagradable. Hem de confiar en el nostre olfacte i si una olor resulta una mica molesta, millor eliminar-la. En qualsevol cas, l’olfacte també té les seves limitacions, ja que alguns Compostos Orgànics Volàtils són inodors.

És recomanable ventilar l’habitatge cada dia i fer servir plantes com a purificadores d’aire, ja que ajuden a absorbir els compostos volàtils. També és important fixar-se en l’etiqueta COV de pintures. Una bona pintura no hauria de contenir més de 1 g/l de COV.

En cas de percebre olor de dissolvent i no identificar-ne la font, es pot optar per un mesurament expert de COV, que permet identificar aproximadament un centenar de substàncies orgàniques volàtils i en quines concentracions. Aquest mesurament pot ajudar a trobar la font de l’olor per eliminar-lo, així com aclarir la toxicitat de l’aire.

Amidament de COV