RADIACIONS A L’OFICINA

El medi ambient d’un espai de treball pot aportar vitalitat o desànim. Són molts els factors que interfereixen, i les radiacions són potser dels factors més oblidats. En una oficina en podem trobar bàsicament de tres tipus: camps elèctrics, camps magnètics i ones electromagnètiques.

 

ELS CAMPS ELÈCTRICS

Els camps elèctrics alterns formen part de l’oficina. S’originen en llums, ordinadors o cablejat elèctric, entre d’altres, i cal tractar amb ells.

El camp elèctric té un funcionament igual de predictible que el cicle de l’aigua, que condueix el líquid en sentit descendent des dels núvols fins al mar. De la mateixa manera, el camp elèctric es dirigeix cap a terra i tria el camí que ofereix la menor resistència elèctrica des de la font d’emissió. L’ésser humà és millor conductor elèctric que l’aire, i si contactem amb un camp l’atraiem en el seu camí cap a terra.

El Reial decret 299/2016: riscos relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics, inclou uns valors límit de 10.000 a 20.000 V/m. No obstant això, aquests valors són força superiors als que estableixen altres organitzacions i administracions públiques europees i internacionals. La norma sueca TCO fixa els límits per als camps alterns de baixa freqüència a 10 V/m per al rang de freqüències de 50Hz a 30 cm del pla de la pantalla.

Molt per sota dels límits establerts al Reial Decret 299/2016 la ciència ha trobat efectes en el sistema hormonal o increments en la taxa de malalties, fins i tot càncer. Entre els estudis, es destaca el liderat pel Dr. Anthony Miller ja que estudiava els camps elèctrics alterns presents als llocs de treball d’empreses de subministrament elèctric.

Una oficina sana hauria d’anar lligada a camps elèctrics baixos i això és relativament fàcil d’aconseguir. El sanejament requereix actuar especialment en l’entorn més immediat del treballador i conduir tots els camps elèctrics cap a una bona presa de terra.

Un mètode senzill de testar si hi ha aquesta radiació a l’oficina és acostar un “detector de voltatge sense contacte” als treballadors mentre estan asseguts a la cadira. Si el “buscapols sense contacte” no s’encén el camp elèctric segurament sigui inapreciable, felicitats!

 

Radiacions a l'oficina
 
 

ELS CAMPS MAGNÈTICS

L’electrònica, els cablejats elèctrics i els motors constitueixen importants fonts de camp magnètic a la proximitat dels treballadors.

El camp magnètic altern al voltant d’una font s’assembla a una nòria. Constitueix el moviment dels electrons en forma d’anells al voltant de l’emissor. Aquests electrons tenen la facultat de travessar les persones i la majoria de materials sense cap dificultat.

És conegut que sota una línia d’alta tensió hi ha camps magnètics. Tot i això, és menys conegut que un treballador que tingui al seu costat un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) segurament estigui sotmès a valors absoluts més importants de camp magnètic que situant la seva oficina sota la línia d’alta tensió.

Els valors límit inclosos al Reial decret 299/2016 són de 1.000.000 a 6.000.000 nanoTesla. En contraposició, l’OMS adverteix que els camps magnètics de magnituds superiors als 300 o 400 nT són potencialment cancerígens per a l’ésser humà. Si ens fixem una altra vegada a les normes TCO sueques, aquestes fixen el valor de 200nT a 30cm del pla de la pantalla.

Les principals mesures de sanejament consisteixen a desconnectar o separar-se de les fonts principals. L’apantallament amb material conductor de camp magnètic és costós i complex. Es recomana mesuraments de camp magnètic abans d’aplicar una mesura d’aquest estil.

ONES ELECTROMAGNÈTIQUES

Les onades són ones que es desplacen a través de la superfície de mars o oceans. Segurament constitueixen la millor representació visible de la transmissió de les ones electromagnètiques d’alta freqüència a través de l’aire.

Les ones són utilitzades principalment per transmetre informació. En un despatx tenim les procedents de l’exterior (mòbils, televisió digital…) i les internes (WiFi, telèfons inalàmbrics, bluetooth…).

Lamentablement la legislació de protecció laboral a Espanya no exigeix cap valor màxim per a la protecció dels treballadors, de manera que s’entén que els límits vigents són els del Reial decret 1066/2001: restriccions a les emissions radioelèctriques.

Els sistemes actuals de difusió de les ones, amb multitud d’emissors, prevenen els efectes tèrmics que es produirien a la proximitat dels emissors si aquests fossin pocs, ja que haurien d’emetre a major potència. Tot i això, les afectacions a la salut no han desaparegut. L’Observatori de la Contaminació Electromagnètica dels Estats Units afirma que el percentatge de la població dels Estats Units que pateix hipersensibilitat electromagnètica és d’un 10%.

L’Informe Bioinitiative mostra que entre les afectacions a les persones hi ha dificultats de concentració, depressió, manca d’energia, fatiga, problemes de son… afectacions que poden influir negativament en el rendiment laboral. Així doncs, estem en una disjuntiva, ja que aquestes ones ajuden també que la feina sigui més fàcil. Es pot treballar avui sense ones?

Les recomanacions es dirigeixen a moderar les radiacions absorbides a l’oficina, per exemple, evitar l’ús del mòbil a zones de baixa cobertura (com a ascensors), al vehicle trucar mitjançant mans lliures i l’antena del vehicle situada a l’exterior, substituir els telèfons sense fil DECT per telèfons sense fil ECO DECT o evitar la instal·lació del router WiFi just al costat dels treballadors.

PREVENCIÓ DE RADIACIONS

Les radiacions electromagnètiques han contribuït al progrés social de la nostra societat. D’altra banda, també hi ha evidències d’afectacions a la salut que poden contrarestar els seus beneficis i afectar negativament la productivitat de l’empresa.

Com a conclusió, cal destacar que és possible aprofitar-se de tots els avantatges de la tecnologia i, alhora, aplicar mesures de prevenció per aconseguir que els treballadors absorbeixin dosis de radiacions a l’oficina molt inferiors als límits legals. S’aconsegueix, per tant, disminuir el risc que afectin la salut i el rendiment laboral.

T'interessa un estudi de les radiacions de l'oficina?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook