AMIANT O ASBESTO

Són unes fibres prohibides que es troben en milions d’habitatges. Es caracteritzen per tenir menys de 3 μm de gruix i una relació de 3:1.

VALORS LIMIT D'AMIANT

La majoria dels experts pensen que tot l’asbest pot causar càncer fins i tot quan l’exposició és mínima.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) fixa la càrrega màxima per amiant a 200 fibres per metre cúbic d’aire. Tot i això, el valor límit vigent a Espanya és de 100.000 fibres/m3 per als treballadors amb risc d’exposició.

ON ES TROBA

Les fibres d’amiant es poden detectar actualment a tot arreu, fins i tot a l’Antàrtida.

A Espanya, la utilització i comercialització d’asbest està definitivament prohibida des del 2002, però anteriorment es feia servir en un gran nombre de productes per a l’obra o la vida diària com revestiments, cobertes ondulades d’Uralita, arrebossats projectats, instal·lacions de climatització i sanejament, paviments i un llarg etcètera.

A molts dels productes les fibres no s’alliberen o ho fan molt lentament. Altres vegades el material està en mal estat i es produeix alliberament de manera contínua. Les pitjors situacions es produeixen sempre que es taladra, rasca, trenca, escata, etc.

analítica de asbesto

ANALÍTICA O MESURAMENT D'AMIANT A L'AIRE

Si se sospita que hi ha una contaminació per fibres d’asbest, es realitza a la casa una presa de mostres de l’aire mitjançant bombes especials.

El mètode recomanat és l’MTA/MA-051 de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball Determinació de fibres d’amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de membrana/microscòpia òptica de contrast de fases»

Es fa passar un volum mesurat d’aire mitjançant un filtre que captura les fibres en suspensió.

Les fibres d’amiant es dipositen en un filtre i es recompten al laboratori. En funció del volum d’aire mostrejat es calcula la concentració de fibres a l’aire que correspon a cada mostra.

medición ambiental de fibras de amianto

SANEJAMENT

Segons el cas, els productes que continen amiant han de ser retirats per empreses especialitzades autoritzades que compleixin les mesures de seguretat més estrictes.

Pot tenir sentit conservar a la casa materials de construcció que continguin asbest (per exemple, de fibres molt lligades i sense deteriorament) fent-ne el control que verifiqui que és així, o bé aïllar-los.