CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

La contaminació electromagnètica és causada per l’exposició excessiva de les persones a emissions electromagnètiques generades per antenes de telefonia, línies d’alta tensió, transformadors i altres radiacions generades pel ser humà.

Les radiacions electromagnètiques es classifiquen en dos tipus:

  • Radiacions ionitzants o radioactives, poden ser en forma d’alta energia (raigs X, raigs gamma) o en forma de partícules (radiació alfa, beta, neutrons).
  • Radiacions no ionitzants, en un rang de freqüències més baixes que les anteriors, inclou la llum visible, rajos infrarojos o les radiofreqüències, i produeixen efectes tèrmics.
 
 
Espectre electromagnètic
 
 

EFECTES A LA SALUT

La vida s’ha desenvolupat al nostre planeta convivint amb radiacions naturals, com la llum del sol o la radioactivitat còsmica.

Aquestes darreres dècades, l’ésser humà està reduint l’exposició a la radiació del sol i augmentant l’exposició a la radioactivitat i també a certs rangs de freqüències baixes, com ara les microones.

 

RADIACIONS IONITZANTS

Hi ha consens científic al voltant dels efectes a la salut de les radiacions ionitzants. Deterioren les molècules i generen els efectes següents: caiguda de pèl, cremades de pell i malalties. Cada dosi addicional de radiació radioactiva constitueix un risc addicional per a la salut.

Procedeixen de materials de construcció, proves mèdiques, assajos nuclears o el gas radó.

RADIACIONS NO IONITZANTS

Els seus efectes es poden classificar en dos tipus:

  • Efectes tèrmics. La ciència considera que es produeixen si la temperatura corporal augmenta almenys un grau. Augmenten la tensió sanguínia, provoquen nàusees, cefalea, cataractes.
  • Efectes no tèrmics. No existeix encara consens científic sobre ells i inclouen interrupció del son, esterilitat masculina, alzheimer, arítmies cardíaques o malalties autoimmunes com l’electrosensibilitat.

Són originats per:

  • En baixes freqüències: Línies elèctriques de baixa, mitjana i alta tensió, transformadors elèctrics i subestacions, etc.
  • En altes freqüències: Antenes de telefonia mòbil, Forns microones, telèfons sense fil, aparells per vigilar nadons, routers WiFi, etc.
 
mesurar radiació antenes de telefonia mòbil
 
 

SOLUCIONS

La connexió a terra de tots els elements metàl·lics contribueix a reduir els camps elèctrics alterns generats per la instal·lació elèctrica interior.

Apartar-se de les línies de mitjana i alta tensió o les subestacions constitueix el mètode més eficaç de reducció dels camps magnètics alterns.

Per reduir l’exposició a fonts internes d’ones electromagnètiques es recomana la utilització de cable de xarxa en comptes de WiFi, cosa que a més aporta majors velocitats de navegació.

Per tal de reduir l’exposició a fonts externes d’ones, com una antena de telefonia mòbil molt propera, es pot fer un apantallament si la radiació absorbida és excessiva i sempre amb l’assessorament d’un professional.

T'interessa valorar un mesurament professional?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook