BIOCONSTRUCCIÓ

En plena crisi climàtica i amb tots els sentits posats a l’ecologia i la sostenibilitat sorgeix una nova manera de construir. De fet, no és exactament nova: les edificacions més primitives es construïen amb els materials més naturals i aprofitant els avantatges del terreny.

 

Bioconstrucció: Casa de fusta
 
 

Ha estat la civilització i el desenvolupament el que ha propiciat que molts edificis on vivim o treballem hagin utilitzat substàncies sintètiques com l’amiant i els plàstics, que han suposat un augment d’al·lèrgies, trastorns, malestars i fins i tot malalties greus. La bioconstrucció pren en aquests moments una importància cabdal, però què és i quins en són els beneficis?

La biologia (estudi dels éssers vius) de la construcció (bioconstrucció) estudia les relacions de la humanitat amb el seu entorn edificat i la natura. Constitueix un mètode constructiu beneficiós per a nosaltres i el medi ambient que integra l’ètica, l’harmonia, el benestar i la sostenibilitat sota un mateix paraigua per aconseguir unes edificacions coherentment humanes.

 

BENEFICIS

Per començar, quins són els seus avantatges?

 • Ambient interior sa: lliure de substàncies tòxiques.
 • Disminució de consums d’energia i aigua.
 • Respecte del medi ambient: materials de construcció renovables.
 • Càrrega elèctrica i electromagnètica ambiental reduïda.
 • beneficis per a la societat: Treball artesanal i únic.

 

 

PRINCIPIS BÀSICS

Pensem novament en els habitatges antics: fonaments de pedra, fusta per a l’estructura i argila per a les cobertes. Elements tots ells naturals, cobrint les seves necessitats de protecció i integrats en l’entorn. La qüestió és, com aconseguim seguir aquestes pautes al segle XXI per construir llars càlides i acollidores?

 

Estudi Geobiològic

Per començar, es tria un terreny no contaminat per ubicar-hi les edificacions. Pel que fa a emissions artificials convé evitar la presència propera de fonts de contaminació electromagnètica com ara línies d’alta tensió, contaminació química com de fàbriques properes o contaminació acústica de carreteres. 

Convé allunyar-se també d’alteracions naturals, com les fonts de gas radó, terrenys fissurats o corrents d’aigua subterrània. Alhora, es procura evitar riscos en ecosistemes o hàbitats del lloc.

 

Disseny bioclimàtic

A partir de les característiques climatològiques i geogràfiques es planteja un habitatge que aprofiti els recursos disponibles del lloc (llum solar, vent, pluja…) per reduir el consum d’energia i l’impacte ambiental. Amb aquesta intenció sempre es mira enrere, s’analitza la cultura del lloc i s’aprèn de les seves construccions típiques: les teulades a dues aigües a zones plujoses, els murs gruixuts a zones de climes extrems, la calç a les façanes en zones de clima mediterrani.

Climatització

Combinació d’aïllament tèrmic amb materials que acumulen calor, com ara els ceràmics. Incorporació de sistemes de calefacció que no aixequen la pols i funcionen per radiació, com l’estufa russa i/o grans superfícies com les parets o els terres radiants.

 

Ambient interior

Promoció de la regulació natural de la humitat de l’habitatge mitjançant l’ús de materials higroscòpics com el morter de calç. Aquests materials han de ser naturals, inodors, lliures de substàncies tòxiques i emetre baixa radioactivitat. Incorporació de ventilació creuada al disseny de l’habitatge amb la intenció d’aconseguir una renovació natural de l’aire. Els materials utilitzats han d’oferir, combinats, una protecció òptima al so aeri i a les vibracions.

 

Mobles naturals de fusta
 
 

Disseny interior individual

Cada casa és única i es planteja com a resposta a les necessitats dels seus habitants mitjançant l’ús de proporcions i formes harmonioses. La llar al servei de les persones, no com a lluïment estilístic. Podeu incorporar el Feng Shui com a eina que unifica les característiques psicològiques, energètiques, fisiològiques i de confort que defineixen els espais per adaptar-se a les necessitats concretes de cada persona.

 

Instal·lació elèctrica biocompatible

Minimització de les pèrdues ambientals de tensió elèctrica o camps elèctrics alterns, juntament amb la no utilització de compostos tòxics en el cablejat com el PVC. Entre les seves característiques, destaquen la disposició en estrella del cablejat, utilització de cables apantallats trenats i una sòlida presa de terra.

 

Medi ambient

A més de reduir les necessitats de climatització, il·luminació i aigua mitjançant arquitectura bioclimàtica, s’utilitzen fonts d’energia renovables. Els materials de construcció són majoritàriament materials naturals de la zona.

 

plaques fotovoltaiques

 

MATERIALS NATURALS

Es trien materials naturals renovables, prevalen aquells més abundants al lloc on es construeixi. Se seleccionen segons criteris holístics (des de la producció fins a la seva eliminació o reciclatge). Després, el disseny es realitzarà en funció dels materials disponibles:

 • Fusta i els seus derivats. D’origen local i de boscos sostenibles. Es pot utilitzar fusta per a estructura i fibra de fusta per a aïllament tèrmic i acústic.
 • Fang sense coure i maons ceràmics. També d’origen local per a la construcció de tapials, arrebossat de parets, toves, etc.
 • Pedres calcàries i peces de formigó porós. Especialment per a l’acumulació de calor.
 • Aïllaments naturals com suro, cel·lulosa, cànem, lli, fibra de coco, palla o cotó.
 • Pintures d’origen mineral que no desprenguin substàncies volàtils tòxiques.
 • Bales de palla com a blocs per a l’envolvent. Normalment requereixen ser protegides de la pluja mitjançant ràfecs i arrebossats de calç i/o argila.
 
Bioconstrucció, casa de palla
 
 

En general, es descarten materials que procedeixin de matèries primeres escasses o problemàtiques per al medi ambient, com ara el petroli. En aquest aspecte, cal indicar que només se’n permet la utilització quan és estrictament necessari. Un exemple n’és la conducció d’electricitat o d’aigua. En aquest cas cal que el producte no generi en cap cas emanacions tòxiques, fins i tot en cas d’incendi, com ara el polietilè. En cas de diferents possibilitats, es tria la de menor impacte ambiental.

Aquesta manera de construir i aquests materials poden donar com a resultat uns habitatges contemporanis de disseny innovador, l’objectiu primordial dels quals és que influeixin positivament en la nostra salut i benestar, sense perjudicar el medi ambient. Pel que fa al preu, la qüestió és edificar un habitatge més sa amb el mateix pressupost, si bé pot arribar a ser més econòmic.

 

Maons
 
Estàs interessat en conèixer si hi ha tòxics a casa?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook